Bồn tắm

9.580.000đ   15.200.000đ
56.800.000đ   77.000.000đ
62.800.000đ   84.300.000đ
58.500.000đ   78.800.000đ